Menu

Projekt "Vestbjerg Idræts og kulturcenter"

På denne side kan du finde information fra arbejdsgruppen bag projekt "Vestbjerg Idræts- og kulturcenter" - modernisering og udvidelse af den eksisterinde Vestbjerghal.

Seneste nyt:
(opdateret 13. oktober 2016)

Det blev desværre ikke plads til vores projekt i Aalborg Kommunes budgetter for 2016. 

Vi arbejder dog ufortrødent videre. Projektet er heller ikke taget af bordet i kommunelt regi. Det indgår således i kommunens såkaldte "prioriteringskatalog" - som kan betegnes som en oversigt over projekter som der er grundlag for at bevillige penge til.

Der arbejds også stadig med projektet i sundheds og kulturforvaltningen, ligesom byrådsmedlem Anne Honoré Østergaard gør et stort stykke for at skabe opmærksomhed omkring projektet.

Ydermere er Vestbjerg udpeget af kommunen som en by med særligt vækstpotentiale. Som følge heraf sættes der fokus på Vestbjergs udvikling i 2016.

Vi er i udvalget således fulde af fortrøstning. Projektet ligger stadig meget langt fremme på skrivebordet.

Vi vil inden længe mødes i arbejdsgruppen og planlægge vort fremadrettede arbejde med projektet.

Baggrund:

Vestbjerg IF nedsatte i foråret 2014 en arbejdsgruppe med det formål at undersøge muligheden for en modernisering af den nuværende Vestbjerghal. 

Den nuværende hal blev opført for små 40 år siden. Verden har udviklet sig meget igennem 40 år - og det har Vestbjerg også. Vi er en blevet en del flere der kan kalde os Vestbjergborgere end tilfældet var den gang. Hallens kapacitet er således i dag fuldt udnyttet - og mange brugere af hallen kun sagtens udnytte yderligere haltid end det de har til rådighed i dag.

Ydermere er der helt andre krav til hvordan en sportshal skal være indrettet i dag end tilbage i 70'erne. Både i forhold til hvordan en hal anvendes i dag indretningsmæssigt og funktionelt - men også på det mere tekniske plan.

Et andet element i projektet var at samle byens sportsfaciliteter ét sted.

I dag er byens idrætstilbud(fodboldbaner, Fitness, den nuværende hal) placeret forskellige steder i byen. En samling af disse aktiviteter ved det nye center vil skabe et nyt socialt samlingssted. Et sted hvor hele byen samles og mødes eksempelvis til en fast månedlig fællesspisning i centerets café. En café-drift som en samling af aktiviterne ét sted også vil skabe et væsentligt bedre grundlag for. 

Slutteligt øgede den nye skolereform med længere skoledage og øgede krav til fysisk aktivitet også presset på kapaciteten i den nuværende hal. 

Processen:

Som indledningsvis nævnt indledtes arbejdet i foråret/sommeren 2014 efter at det gennem længere tid havde stået klart at den nuværende kapacitet i hallen langt fra matchede behovet.

En udvalg bestående af repræsentanter fra afdelingerne under Vestbjerg Idrætsforening blev nedsat med den opgave dels at fastlægge hvilke behov og ønsker der var fra Vestbjerg IFs side var til en udvidelse og modernisering af hallen samt hvorledes der skulle arbejdes videre med projektet.
Ret hurtigt blev også Vestbjerg Skole indlemmet i udvalget - ligesom også byrådsmedlem Anne Honoré Østergaard blev taget med på råd.

Udvalget formulerede en række overordnede krav til den "nye hal" i forhold til at imødekomme de nutidige behov kapacitetsmæssigt og indretningsmæssigt.

Herefter blev der rettet henvendelse til Kultur og Fritidsforvaltningen i Aalborg Kommune for at fremlægge vore ønsker.

Fra forvaltningens side blev vores oplæg rigtig pænt modtaget og man her herfra været meget behjælpelig igennem forløbet og er det stadig.  

Det er blev afholdt en række møder hvor en række forhold blev andet dækket blandt andet i forhold skolen. Det blev besluttet at der skulle hyres en ekstern samarbejdspartner til at udforme et skitseprojekt som skulle danne grundlag for den politiske behandling af projektet.

Efter at have været i dialog med flere mulige firmaer endte det med at blive ingeniør og arkitektfirmaet Kjærsgaard & Andersen A/S der skulle stå for udformningen af skitseprojektet.

Udformning af skitseprojektet

Arbejdet med udformningen af skitsprojektet fandt sted i foråret 2015.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Vestbjerg IF, Skolen, Skole/fritids-forvaltningen, Aalborg Kommune Ejendomme og Kjærsgaard & Andersen A/S. Denne arbejdsgruppe stod for det overordnede arbejde med projektet.

Da det som tidligere nævnet var et af målene med projektet at skabe et fælles samlingssted for byens borgere var det vigtigt at få input med fra så mange brugere og potientielle brugere af kommende center. Derfor afholdtes workshop samt interviews med VIFs afdelinger, erhvervsforening, skole osv. Dette dannede grundlaget for udarbejdelsen af det endelige projekt.

Det endelige skitseprojekt

Det endelige skitseprojekt lå færdigt maj måned 2015.

Det overordnede pejlemærker for projektet var:

- Imødekomme de øgede kacapitetsmæssige samt indretsmæssige behov for både foreningsliv og skole.

- Skabe et "Byens Rum" - et fælles samlingssted for byens borgere og byens aktiviteter. Et sted hvor man møder kendte og nye ansigter. Et rum for nye og samlende aktiviteter som fællesspisning, fordrag og lignende.  Ligesom også byens behov for muligheden for at leje selskabslokaler skal imødekommes.

Projektet skitsere i et scenarie 1 og et scenarie 2.

Scenarie 1 kan betragtes som det primære projekt som er formuleret ud fra ovenstående pejlemærker samt ud fra det fra kommunens side udstukne økonomiske rammer. 
Der laves en en tilbygning af en "halv" hal til det eksisterende, hvor der bliver plads til en hal til badminton, volley mv. samt fitness-aktiviteter. 

Ydermere laves blandt andet et helt nyt café-område.

Scenarie 1

Scenarie 2 er et lidt mere løst formuleret scenarie hvor omdrejningspunktet er en øget integrerering af skolens aktiviteter. I forbindelsen hermed skal udover en tilbygning som i scenarie 1 laves en overbygning på den eksisterende bygning med omklædningsrum/cafeteria.

Scenarie 2
Der er vigtigt at understrege at der kun tale om et skitseprojekt og derfor kan og vil ske tilretninger i forhold til udformning og indretning når den endelig projektering skal foregå. Dog er ovenstående det grundlæggende udgangspunkt i forhold til projektet.

Det samlede projektmateriale kan findes her.

Vi glæder os til at til at det nye Vestbjerg Idræts - og kulturcenter står klar. For os er det ikke spørgsmål om hvorvidt det kommer - men om hvornår.

Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen bag Projekt Vestbjerg Idræts- og kulturcenter.